Welkom bij

st. Gehandicaptenplatform

Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer

Logo_2011_webHet gehandicaptenplatform kent als primaire doelstelling het realiseren van een inclusieve samenleving. Dit houdt in, dat iedereen, dus ook mensen met een beperking en/of chronisch zieke mensen op een volwaardige wijze aan het maatschappelijk leven moet kunnen deelnemen.

Het gehandicaptenplatform richt zich daarom op de collectieve belangenbehartiging in de hele gemeente Loon op Zand.

Het gehandicaptenplatform is een groep vrijwilligers die de belangen behartigt voor de mensen binnen de gemeente Loon op Zand die een handicap hebben en/of chronisch ziek zijn.

Als belangenbehartiger van mensen met een beperking is het belangrijk om standpunten te formuleren die hun wensen en behoefte vertegenwoordigen. Dat is precies wat wij voor ogen hebben. Om tot standpunten te komen, hebben wij signalen nodig van ervaringsdeskundigen. Die inbreng zorgt ervoor dat het gehandicaptenplatform bij de gemeente en andere instanties kan functioneren als een gesprekspartner waar terdege rekening mee wordt gehouden.

Naast het opkomen voor wonen, welzijn en zorg werken wij aan het verbeteren van de toegankelijkheid in de gemeente Loon op Zand. Toegankelijkheid op alle gebied. Denk hierbij aan de letterlijke toegankelijkheid, maar ook aan bejegening en digitale toegankelijkheid.

Om dit te bereiken wordt er onder andere gewerkt aan bewustwording onder ambtenaren, projectleiders, architecten en winkeliers. Dit is een lange weg, en we zijn er nog lang niet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat inclusief denken ook in het beleid binnen onze gemeente meegenomen gaat worden.

Voorzitter

Voorzitter dhr. S Pepping

img_01

Vrijwilligster legt de functie van de blindengeleidelijn uit.

Het gehandicaptenplatform is geen verlengstuk van de gemeente, maar is als onafhankelijk orgaan in 1993 opgericht om de belangen te behartigen van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.

In de beginfase heeft het bestuur zich intensief beziggehouden met de belangenbehartiging aangaande de toenmalige WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten), nu met de opvolger van de WVG, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Door inspraak en door gerichte acties naar de politiek is er in belangrijke mate bijgedragen aan verbetering van diverse zaken.

Door de jaren heen zijn wij steeds vaker naar buiten getreden en hebben we daardoor een steeds betere naamsbekendheid gekregen.

Met de inzet van vrijwillig(st)ers probeert het gehandicaptenplatform deze doelstelling te realiseren.
Het gehandicaptenplatform voert daartoe gesprekken met beleidsmakers van de gemeente en andere instanties in het maatschappelijk spectrum. Daarnaast volgt het kritisch het gemeentelijk beleid en reageert daarop waar nodig.

De vrijwillig(st)ers van het gehandicaptenplatform zijn in de meeste gevallen ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk, dat deze ervaringsdeskundigen gehoord worden. Immers, zij hebben de kennis van de uitwerking van beleid in de praktijk. Zij worden daar vaak dagelijks (negatief) mee geconfronteerd. Zij voelen soms als eersten hoe bezuinigingen uitpakken.

Het is buitengewoon jammer, dat adviezen, die door het gehandicaptenplatform uitgebreid zijn voorbereid, niet altijd leiden tot het gewenste resultaat. Het gehandicaptenplatform kan niets afdwingen, maar hoopt, dat “inclusief denken” speerpunt van het gemeentelijk beleid gaat worden. Om aan dit doel te kunnen blijven werken moet het bestuur goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op mensen met een beperking.

Daarom nemen afgevaardigden van het bestuur zitting in overkoepelende organisaties die ook actief zijn op dit gebied.

Zoals bijvoorbeeld:

Het bestuur bestaat momenteel uit 12 personen. Elke tweede dinsdagavond van de maand is er een vergadering in dienstencentrum De Rode Loper te Kaatsheuvel. Daar worden externe bijeenkomsten teruggekoppeld en verder besproken waar en welke actie(s) er genomen moet(en) worden.

Als het acties in het “veld” betreft worden deze doorverwezen naar de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid.
Voor meer informatie hierover zie “werkgroep BTBU“.