Iederin Landelijk nieuws

Landelijk Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Vacature beleidsmedewerker programma Leren & Werken

  Ieder(in) is het netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ruim tweehonderddertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Op basis van het VN-verdrag Handicap inzake de rechten van personen met een handicap, behartigen we de belangen van […]

 • Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen

  In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar ook mensen met een beperking moeten 112 kunnen bereiken. Daarom heeft de 112 Alliantie bestaande uit Ieder(in) en belangenorganisaties van mensen met een auditieve beperking en mensen met een spraakbeperking een position paper gemaakt waarin knelpunten en oplossingen staan. De Alliantie bood dit paper gisteren aan […]

 • Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp

  Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties wijzen dit plan af. ‘Niet doen. Het gaat ten koste van de rechtspositie en zorg van mensen die van […]

 • Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

  Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.   Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) […]

 • Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken

  Het doel van passend onderwijs is dat meer leerlingen en studenten met een ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek vinden. De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijks rapportage De Staat van het Onderwijs dat dat niet het geval is. De Onderwijsinspectie onderschrijft daarmee het standpunt van Ieder(in) dat passend onderwijs nog steeds onvoldoende kansen biedt voor leerlingen met […]

 • Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief

  De Tweede Kamer heeft eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit. ‘Mooi dat dit abonnementstarief door de Tweede Kamer is aangenomen. We hebben ons afgelopen jaren keihard […]

 • Rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugd

  Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis. Per Saldo heeft samen met Ieder(in) standpunten op papier gezet ter voorbereiding op dit gesprek. Jongeren met psychische stoornis uitgesloten In het wetsvoorstel ‘toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een […]

 • Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures

  Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende procedures.  […]

 • Minder keuze, minder kwaliteit dagbesteding langdurige zorg

  De dagbesteding in de langdurige zorg staat onder druk. Mensen moeten vaak tegen hun wil van plek veranderen. Het gaat hierbij om dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Er is minder keuzevrijheid, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd verschraalt de kwaliteit van het aanbod, met veel ‘lege’ uren en activiteiten die niet gericht zijn op ontwikkeling, wensen of talenten van […]

 • Kabinet, regel gebarentolk en ondertiteling bij crises

  Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunicatie. Daarin vragen ze aandacht ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijke communicatie tijdens rampen en in gevaarlijke situaties.  Het ontbreken van een  gebarentolk tijdens de aanslag in Utrecht op 18 maart, kwam […]

 • Brief aan Kamer: zorg voor goede uitvoering abonnementstarief

  Donderdag 28 maart bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel om het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren in te voeren. Dit jaar is dat nog tijdelijk geregeld met een bestuurlijke maatregel (amvb). Het abonnementstarief is een maximum van 17,50 euro per vier weken aan eigen bijdragen voor hulp- en ondersteuning vanuit de gemeente. De wettelijke invoering van het tarief mag niet leiden […]

 • Inzet gebarentolk geen gunst, maar een recht

  Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in andere landen de inzet van een gebarentolk normaal is, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van toegankelijke […]

 • Provinciale Staten: dwing treinen met toiletten af

  Vandaag dient om 13:00 een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Een blaas- en een MS-patiënt klagen drie openbaar vervoersbedrijven aan die nog treinen zonder toiletten laten rijden in Gelderland en Zuid-Holland. Zij voelen zich gediscrimineerd door deze vervoersbedrijven en hebben deze met het VN-Verdrag Handicap in de hand aangeklaagd. Zij hebben namelijk […]

 • Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden

  Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van […]

 • Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee

  Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken. Daarom zijn we samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar gemeenten die het manifest Iedereen doet mee! willen tekenen en zich […]